Privacyverklaring

Privacyverklaring

Home Cooling Service gevestigd aan de Laege Es 24 te Varsseveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Home Cooling Service
Klaas van Wingaarden
Laege Es 24
7051 GD Varsseveld
T: 06-14188447

Email: info@homecoolingservice.nl
www.homecoolingservice.nl
KvK: 29042016

Home Cooling Service (HCS) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@homecoolingservice.nl, dan verwijder ik deze informatie.

HCS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

HCS verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor onze belastingaangifte. HCS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HCS) tussen zit.

HCS gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows 10.

HCS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

HCS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HCS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@homecoolingservice.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. HCS zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

HCS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HCS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@homecoolingservice.nl

HCS respecteert in onze activiteiten uw privacy. Ik wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen.
Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van HCS zelf. HCS volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.
Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Persoonlijke informatie

U kunt mijn website bezoeken zonder dat u mij vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit mij die persoonlijke informatie te willen geven die ik nodig heb voor het aanvragen van een product, of met u te kunnen corresponderen, garandeer ik dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

HCS streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Ik gebruik adequate technische en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van klanten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteer ik dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd.

Cookies

Mijn website maakt enkel gebruik van cookies die het bezoekersgedrag analyseren (Google Analytics)

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over mijn privacy beleid, dan vindt u op mijn contactpagina alle informatie waarmee u contact met mij kunt opnemen. Uiteraard waardeer ik goede suggesties ten zeerste, aarzel niet mij te vertellen op welke punten ik mijn service mogelijk kan verbeteren.

HCS behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website.

Home Cooling Service

Klaas van Wingaarden

HOME COOLING SERVICE
Klaas van Wingaarden
Laege Es 24
7051 GD Varsseveld

Telefonische openingstijden
maandag t/m vrijdag 9.00 – 18.00 uur
T: 06-14188447
E: info@homecoolingservice.nl
KvK: 29042016

nimble_asset_logo-hcs-1